Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De veiligheid van de burger

De Veiligheid van de Burger.

Volgens de literatuur heeft de gemeenteraad, en dus een gemeenteraadslid of fractie, drie taken.
• De gemeentenaren vertegenwoordigen;
• Kaders stellen voor de bestuurders;
• Controleren.

Het eerste doe je als raadslid als je, bijvoorbeeld, signalen van burgers opvangt dat men zich niet meer veilig voelt in het park. ’s Avonds lopen daar zwervers rond die zich soms confronterend gedragen. Groepen jongeren scholen samen, drinken zich in voordat ze uitgaan en doen in dronkenschap vervelende dingen. Als raadslid geef je die signalen door. Soms door ambtenaren aan te spreken of de verantwoordelijk bestuurder. Soms ook door het stellen van raadsvragen of het doen van voorstellen.

Kaders stellen doe je door aan het college van Burgemeester en Wethouders in beleidsstukken duidelijk te maken wat hun bestuurlijke richting en speelruimte is. Hoeveel geld mogen ze uitgeven en wat moet het resultaat daarvan zijn. Naast de begroting zijn beleidsplannen daarvoor de middelen.

Achteraf controleer je of de afgesproken kaders zijn gevolgd en of de resultaten zijn bereikt.

Het systeem werkt heel redelijk.

Hoewel de gemeentewet, en bijvoorbeeld ook de politiewet, de burgemeester uitdrukkelijk een verantwoordingsplicht geeft naar de gemeenteraad is daar soms toch wat bijzonders mee aan de hand.
Dat heeft te maken met de bijzondere positie van de burgemeester en natuurlijk hele oude bestuurstradities. Een burgemeester wordt niet democratisch gekozen maar via een bijzondere procedure benoemd door de kroon. Een burgemeester is in sommige opzichten een soort ambtenaar. Daarnaast heeft ze eigen bestuurstaken en is ze “gewoon” lid van het college van B&W. Door een hoge sociale status heeft een burgemeester nog al wat politieke speelruimte.

Een goede burgemeester kent de beperkingen van haar positie en is roomser dan de paus. Ze zorgt dat ze meer dan wie dan ook de democratische spelregels volgt.
Noblesse oblige!
Het is ook in het belang van de bestuurder zelf. Het houdt ze scherp!

De burgemeesters die ik sinds 1990 heb meegemaakt hadden geen van allen een dominante politieke rol in Leiderdorp. Ze beperkten zich tot hun (belangrijke) representatieve rol, zaten raad en college voor en speelden hun rol ten opzichte van de lokale politie en brandweer. Dat de gemeenteraad weinig van hun beleid ten opzichte van politie en brandweer merkte had vooral te maken met het feit dat die rol vooral kleinschalig en uitvoerend was.

Dat is niet meer zo.

De gemeente heeft de regierol gekregen over de lokale veiligheid, de politie is geregionaliseerd en later nationaal geworden en onze brandweer maakt nu deel uit van een regionaal brandweerkorps. De burgemeester is onze vertegenwoordiger in regionale veiligheidsbesturen en moet pal staan voor de lokale, leiderdorpse belangen. Belangen van een kleine gemeente worden nog wel eens worden ondergesneeuwd door de grote stad. Er is zelfs wetgeving in de maak om die regierol een wettelijk fundament te geven.
De gemeentelijke regierol vraagt om samenwerkingsafspraken met het lokale bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, detailhandel, beveiligingsbedrijven, burgers, de zorg en vele anderen. Veiligheid is bij uitstek iets waaraan iedereen moet bijdragen. Brandweer en politie zijn belangrijk maar voordat zij komen kan er al heel veel gebeurd zijn. Afspraken over je alcoholbeleid, de beveiliging van industrieterreinen, hang- en sluitwerk, de toegang tot flatcomplexen, burgernet, hangplekken voor jongeren, noem maar op.

Burgemeester Driessen is erg afhoudend als het gaat om haar beleid.

Tot nu toe heeft ze nagenoeg geen beleidsstukken geproduceerd en is wordt ze nergens concreet in de doelen die ze wil bereiken of over de afspraken die ze heeft gemaakt.

Raadsleden die er naar vragen worden afgescheept en eigenlijk doet ze dat met stilzwijgende instemming van heel veel raadsleden.

Dat laatste is onbegrijpelijk.

Dat valt niet te compenseren met verkiezingskreten als “vandalen moeten betalen”.

Ed Grootaarts.

Gepubliceerd op 20-08-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018