Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Zijlkwartier. Een goed besluit?

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. In een overheid die mensen niet betuttelt. Die mensen hun eigen besluiten laat nemen omdat ze dat kunnen, maar ook hun eigen verantwoordelijkheid laat dragen omdat ze dat kunnen.
D66 gelooft in een rechtsstaat waarbij iedereen voor de wet hetzelfde is (gelijkheidsbeginsel) en waarin de overheid geen onderscheid mag maken tussen burgers die in eenzelfde situatie zitten.
D66 gelooft in een democratie waar ruimte is voor verschillende meningen, opvattingen en visies. We baseren onze besluiten graag op feiten, die goed onderbouwd zijn en niet op emoties.
Binnen de fractie van D66 wegen we die feiten graag tegen elkaar af om tot een gewogen besluit te komen. Een besluit in het belang is van alle Leiderdorpers, of zo veel mogelijk Leiderdorpers.

De overheid is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Een grondeigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigendom; hij plukt daar de vruchten van maar moet ook voor het onderhoud zorgen. Dat is de orde der dingen in Nederland en in Leiderdorp. Er moet dus heel veel aan de hand zijn, wil er een rechtvaardiging zijn om die ordening te verbreken.

De gemeenteraad heeft op 16 december besloten die ordening te doorbreken en geld uit te trekken voor de drainage van brandgangen die privaat eigendom zijn van bewoners in het Zijlkwartier. D66 was tegen en legt graag uit waarom.

Het Zijlkwartier kampt al tientallen jaren met wateroverlast. Het wordt hoog tijd dat dit wordt opgelost en D66 steunt de maatregelen die worden genomen dan ook van harte. De gemeente is tenslotte verantwoordelijk voor de openbare ruimte boven, maar ook onder de grond. Alle Leiderdorpers dragen daarin bij door het betalen van de rioleringsheffing. Een heffing die elk jaar met 5,5% (plus inflatie) stijgt om het onderhoud van alle riolen in Leiderdorp te kunnen blijven betalen.

De eigenaren van percelen waar woningen op staan, zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen perceel: onder en boven de grond, dat is in Nederland zo vastgelegd in het eigendomsrecht. De raad heeft echter besloten om over die grens heen te gaan en de verantwoordelijkheid van de bewoners door de gemeente te laten dragen. De aanleg van de afwatering (riolen) op hun grond wordt dus door de gemeente betaald. Dat is uniek, omdat veel inwoners van Leiderdorp zelf de kosten van ophogen van hun poort of aanleggen van riolering hebben betaald: Leiderdorp heeft namelijk bijna overal waterproblemen.

Voor D66 roept dat vragen op. Waarom betalen alle Leiderdorpers rioleringsheffing om de drainage van particulieren in het Zijlkwartier aan te leggen? Hebben andere Leiderdorpers daar dan ook recht op? Volgens het college van burgemeester en wethouders niet. De situatie in het Zijlkwartier is inderdaad uniek, omdat de wijk buitendijks is aangelegd, aldus het college. Sterker nog, er is in de tijd dat de wijk werd gebouwd onvoldoende rekening gehouden met watercompensatie. En dat rechtvaardigt volgens het college dat particulieren aanpassingen in hun eigen grond vergoed krijgen.

Dit besluit kan twee gevolgen hebben: ten eerste kan elke Leiderdorper nu proberen een beroep te doen op vergoeding van de aanleg van afwatering in zíjn brandgang. Het college wist tijdens de raadsvergadering zeker dat dit niet zou slagen want de situatie in het Zijlkwartier was uniek. De juridische onderbouwing ervan heeft de raad nooit mogen ontvangen. D66 betwijfelt of die onderbouwing er wel is. Juridisch niet overtuigend en vanuit democratisch oogpunt een uiterst merkwaardige gang van zaken dus.
Het tweede gevolg van dit besluit is dat elke woningeigenaar in het Zijlkwartier nu naar de gemeente kan een claim indienen voor geleden schade door wateroverlast. Tot zestig jaar terug. De wijk is immers slecht gebouwd, zo heeft het college zwart op wit gezet. Met zo’n brief sta je sterk voor een rechter.

D66 heeft nog een bezwaar: de vergoeding is er alleen voor particulieren en niet voor de woningbouwvereniging. Dat betekent waarschijnlijk dat alle mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning in Leiderdorp huurverhoging krijgen, omdat de brandgangen in het Zijlkwartier moeten worden aangepakt op kosten van de woningbouwvereniging. Dan worden de zwaksten gepakt en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

D66 had tijdens de raadsvergadering graag beter zicht gehad op de risico’s van het besluit. We hebben dan ook een motie ingediend waarin we meer informatie vroegen: een degelijke juridische onderbouwing en een risico-analyse. Met die informatie hadden we dan onze afweging gemaakt.
De rest van de raad had geen behoefte aan die informatie en de motie werd verworpen nadat de VVD de steun voor de motie introk. We blijven dat jammer vinden. Alle Leiderdorpers dragen de financiële gevolgen.

Wellicht waren we met een goed onderbouwd juridisch advies tot een ander oordeel gekomen, wellicht ook niet. Maar op emotie beslissen omdat men een schuldgevoel denkt te moeten hebben, is niet de manier waarop D66 dit soort besluiten neemt. De mogelijke consequenties van het besluit baren ons in elk geval zorgen en we kunnen alleen de ontwikkelingen in de toekomst afwachten.

Vanuit de wijk is er weinig begrip voor ons standpunt. D66 heeft vanuit de wijk op onaangename wijze te horen gekregen, dat wij ons daar beter niet kunnen vertonen… dat vind ik nogal wat. Je hoeft het niet met D66 eens te zijn. Het kan zijn dat er bewoners van het Zijlkwartier zijn die niet op ons stemmen, omdat wij ook voor de belangen van andere burgers en de gemeente opkomen, dat we risico’s willen kunnen inschatten, juridische onderbouwing willen zien en een andere afweging maken bij het nemen van een besluit. Dat hoort bij een democratie, waar ruimte is voor verschillende meningen, standpunten en visies.

Maar wij verwachten wel dat men gewoon normaal blijft doen, dreigementen zijn hier niet op zijn plaats! Nooit !

Corine Hamer, fractievoorzitter

Gepubliceerd op 21-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018