Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

D66 wil dat inwoners van Leiderdorp zich veilig voelen in ons dorp en veilig over straat kunnen. Zowel de feitelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving moet in orde zijn, omdat inwoners van Leiderdorp alleen dan in welzijn kunnen leven, wonen en werken. De toezichthouders en BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaar) van de gemeente dragen bij aan het behouden of vergroten van de leefbaarheid in de wijken.

D66 is van mening dat niet alle veiligheidsmaatregelen zomaar genomen moeten worden als we daarmee persoonlijke vrijheden inperken of de privacy van mensen verminderen. D66 is tegen preventief cameratoezicht in de openbare ruimte van Leiderdorp.

De gemeente Leiderdorp krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid voor het beheer van grote gegevensbestanden en koppelingen met andere systemen dan de gemeentelijke. Dat vereist een uiterst zorgvuldige omgang met de risico’s die daaraan verbonden zijn. D66 wil dat de risico’s voor de privacy volgens een vaste methode (een zogenaamd PIA: Privacy Impact Assessment) onderzocht worden voordat de gemeente gegevensbestanden koppelt. D66 verwacht dat het nieuwe college te allen tijde kan aantonen dat deze punten op orde zijn. In dit licht moet er ook meer aandacht zijn voor cybersecurity.

Onveiligheidsgevoelens worden in grote mate bepaald door de manier waarop de leefomgeving op de inwoner overkomt. D66 wil de uitstraling en fysieke omgeving van Leiderdorp op hetzelfde niveau houden en waar nodig verbeteren, bijvoorbeeld door het straatbeeld open en schoon te houden of te maken, het zorgen voor voldoende straatverlichting en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners om de leefbaarheid, solidariteit en zelfredzaamheid in de wijken te vergroten.

De veiligheid in Leiderdorp wordt ook vergroot door goed preventiebeleid. Als scholen, gemeentelijke diensten, zorg, welzijnsinstellingen en de politie samenwerken, kunnen deze partijen vroegtijdig ingrijpen als mensen het verkeerde pad op dreigen te gaan. D66 wil dat de gemeente kansrijke initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in hun eigen leefomgeving ervaren. Ook het voorkomen en tegengaan van radicalisering vergt tijdige signalering en goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, welzijnsinstellingen, politie en vertegenwoordigers van religieuze groeperingen. Goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid nemen de prikkels weg om in crimineel gedrag te vervallen.

Gemeentelijke BOA’s spelen een belangrijke rol in de veiligheidsaanpak van de gemeente, maar moeten geen verkapte gemeentepolitie worden. D66 vindt het dus belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat duidelijk wordt welke verantwoordelijkheden politie, BOA’s en bijvoorbeeld particuliere veiligheidsdiensten hebben. BOA’s moeten wat D66 betreft vooral worden ingezet op de volgende thema’s: onveilige situaties bij scholen en speeltuinen, afval op straat, overlast door honden, parkeeroverlast en ander vervelend verkeersgedrag.

 

Onder de term Brandveilig Leven vallen activiteiten om de (brand)veiligheid van mensen te vergroten. Dit zou kunnen door verschillende initiatieven van de brandweer die het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners doen groeien, zoals voorlichting op scholen, huisbezoeken, rookmelderacties, horecavoorlichting en brandveiligheidschecks. Het is goed om samen met de Veiligheidsregio in Leiderdorp een start te maken met het Brandveilig Leven. Voorkomen van brand is altijd beter dan blussen. Het vraagt wel om een actieve rol van de Veiligheidsregio en de gemeente Leiderdorp.

Na de sluiting van de kazerne in Leiderdorp zijn we voor onze brandweerzorg aangewezen op eenheden die uit Leiden en andere omliggende gemeenten moeten komen. D66 vindt het belangrijk dat het niveau van brandweerzorg niet daalt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018