Steun ons en help Nederland vooruit

Waarom fusie?

D66 beschouwt fusie tussen de gemeenten in de Leidse regio als de beste vorm van bestuurlijke samenwerking om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Als tot fusie wordt besloten is nog een serieus onderhandelingsproces op basis van onderlinge gelijkwaardigheid nodig om te garanderen dat een aantal Leiderdorpse belangen gewaarborgd blijven. De uitgangspositie van Leiderdorp in dergelijke onderhandelingen is op dit moment goed. Mocht voor fusie geen meerderheid te vinden zijn, dan zal D66 gaan voor het aangaan van een hechte samenwerkingsvorm tussen zoveel mogelijk directe buurgemeenten.

De uitdagingen waar Leiderdorp en de omliggende gemeenten voor staan kunnen alleen op de schaal van de Leidse regio goed kunnen worden aangepakt. Fusie is bovendien veel democratischer dan de wirwar van bestuurlijke regelingen en afspraken waar we nu mee te maken hebben. Fusie is het beste model om de grote en complexe opgaven waar we voor staan aan te pakken, in het belang van onze inwoners: wonen, werken, bereikbaarheid, behoud van voorzieningen, de energietransitie.

D66 ziet voor Leiderdorp mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kennisregio Leiden. Leiderdorp kan bijdragen aan een goede woon- en leefomgeving voor studenten en hoogopgeleiden in de kennisintensieve economie. Daar profiteert Leiderdorp op termijn ook zelf van.

Als 200.000 plus gemeente krijgt de Leidse regio bovendien meer geld uit het gemeentefonds en staan we sterker binnen andere regionale samenwerkingsverbanden, die voorlopig nog alleen wettelijk geregeld zijn (veiligheid, milieu, GGD, Holland Rijnland). Fusie biedt ook de sterkste positie ten opzichte van de ons inklemmende metropoolregio’s Amsterdam-Schiphol en Rotterdam-Den Haag. Fusie biedt ook de sterkste lobbypositie in Zuid-Holland, bij het Rijk en bij EU (als 200.000+) gemeente). Bedrijven zoals het Bio Science Park, de universiteit en het LUMC (meer dan 10.000 werknemers!) ‘smeken’ om één bestuur voor de Leidse regio. Fusie biedt tot slot ook kansen voor een robuustere uitvoering van basistaken.

Fusie kent zeker ook uitdagingen. Maar deze zijn te ondervangen. De meest genoemde bezwaren hebben te maken met de vrees voor verlies van identiteit en de nabijheid van bestuur. Maar ook na fusie blijft Leiderdorp een dorp. Gemeente is niet hetzelfde als gemeenschap. De identiteit van een dorp wordt niet bepaald door 21 mensen in een raadszaal die besluiten nemen, maar door sociale verbanden: school, sport en ook kerk. Het is ook niet zo dat een regionale identiteit ten koste gaat van een lokale. Mensen hebben in de 21e eeuw vele overlappende identiteiten. De nabijheid van bestuur is binnen een grote gemeente net zo belangrijk als binnen een kleine. Maar nabijheid van bestuur is niet hetzelfde als het in de supermarkt zaken doen met de wethouder. Sterker nog, D66 vindt dat laatste zelfs bijzonder onwenselijk. Dat gezegd hebbend, is bij een fusieproces aandacht voor het eigene van kernen, wijken en dorpen wel essentieel.

Samen met de D66-afdelingen en -fracties in de andere gemeenten zullen wij blijven ijveren voor een serieuze discussie over fusie. Dat is en blijft in onze ogen op de langere termijn de enige werkbare en democratisch gelegitimeerde constructie om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de inwoner.

Lees ook onze gestelde voorwaarden voor fusie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018